หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
     

 
นว 0023.2/ว19737 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 10 ก.ย. 2562 ]   
 
นว 0023.3/ 19499 การจัดทำทำเนียบแนวปฏิบัติที่ดี Best Practice ภายใต้แนวคิด ศาสตร์พระราชา นำพาน้ำยั่งยืน  [ 9 ก.ย. 2562 ]   
 
นว 0023.5/ว 19583 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับขัยเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าฯ  [ 9 ก.ย. 2562 ]   
 
ที่ นว 0023.3/ว 19351 โครงการหนุนเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อเอาชนะภัยท้องถนน Thailand Big Move Road Safety เฟส 2  [ 6 ก.ย. 2562 ]   
 
ที่ นว 0023.3/ว 19453 การมอบโล่และเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบและโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น  [ 6 ก.ย. 2562 ]   
 
ที่ นว 0023.3/ว 19454 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัมนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562  [ 6 ก.ย. 2562 ]   
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 1534