หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
     

 
นว0023.2/ว19804 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รูปแบบหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ  [ 12 ก.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.2/ว19866 การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 ก.ย. 2562 ]    
 
นง 0023.5/ว19835 การโอนจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้านไตรมาสที่ 4เพิ่มเติม  [ 12 ก.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว19832 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุบสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชัวคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 4  [ 12 ก.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.5/667 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 ก.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.5/668 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เข้าบัญชี เงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 ก.ย. 2562 ]    
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1534