หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e - GP กรมบัญชีกลาง (ส านักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
คู่มือใช้งํานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้ํางโดยวิธีเฉพําะเจําะจง ส ําหรับหน่วยงํานภําครัฐ [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ตัวอย่างแบบประเมิน(ใหม่) [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
คู่มือการลาของข้าราชการ [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)