หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

  
เริ่มนับ วันที่ 5 ก.พ. 2559
 
 
 
 
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 
พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
 
พัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษาในทุกระดับวัย
 
ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและทั่วถึง
 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
พัฒนาการบริหารและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
 
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ผู้นำชุมชน
 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนห่างไกลจากยาเสพติด